Mi mire figyelmeztethet?

A cukorbetegség - Félelem a szerelemtôl - az egyén képtelen a befogadásra (a sejtek nem nyitottak a glükóz felvételére) A beteg egyfelôl kívánja az édeset (szerelem) és szeretné élvezni az életet, ugyanakkor mégsem hajlandó elfogadni a határtalan szeretetet teljes mélységeiben, nem meri átadni magát az érzésnek, meggátolja, hogy az élet édes oldala megérintse.


 Derékfájdalom - A fölöttes én és az ösztön harcai felôrlik a beteget, s csak erônek erejével, fájdalmak közepette tudja összeszedni magát. A beteg azzal kompenzálja bizonytalanságát, és kisebbrendûségi érzését, hogy túlterheli magát fizikailag. Pattanás - A mélyen rejlô problémák a felszínre törnek. A bôr felszínén láthatóvá válnak a mélyben dolgozó feszültségek, amelyek kitörni készülnek. Még többet megtudhatsz a betegségek lelki okairól Ruediger Dahlke - A betegség mint szimbólum címû könyvébôl (Édesvíz Kiadó).  A magyar nyelvben számtalan „beszédes" szólás vagy szófordulat található, amely segítséget nyújthat a test és lélek kapcsolatának értelmezéséhez. Ilyenek például: nem tudom megemészteni, kiütést kapok tôle, fáj a fogam valamire , felfordúl a gyomrom , ne görcsölj , mérges vagyok , lesül a szeme stb. Ha valaki egy kicsit is elgondolkodik szóhasználatán, nem automatikusan alkalmazza ezeket a kifejezéseket, könnyen rálelhet saját gondjaira, és akár azok megoldására is. Mit jelent és jelez a testünk.  Hüvelykújj - a személyiség képe. A tenyérelemzônek minden feltûnik, ami eltér a normális méretektôl. Ez a hüvelykujjra is érvényes. Ha megfigyeljük a híres emberek tenyerét, észrevesszük: a nagy személyiségeknek nagy a hüvelykujjuk. De mit is jelent, hogy nagy a hüvelykujj A tenyérelemzô azt tekinti normális nagyságnak, ha a tenyérhez simuló hüvelykujj nagyjából a mutatóujj legalsó percének a közepéig ér. Ha ennél lényegesen hosszabb a hüvelykujj, akkor nagynak tekinthetô, ha pedig jelentôsen rövidebb, akkor kicsinek. A hüvelykujj nagysága tekintetében megállapítható: a nagy hüvelykujj erôs, gyakran intelligens személyiségre utal, a kis hüvelykujj pedig labilisabb, kevés kitartással bíró személyiségre, aki emellett legtöbbször ösztönösen cselekszik. A nagysága mellett a hüvelykujj formája is nagyon fontos, mert ebbôl ismerjük fel, hogy a tulajdonos személyes erényei és gyengeségei a gondolkodás, az érzés vagy az akarat területén találhatók-e meg. Kúp alakú hüvelykujj : tulajdonosa cselekedetei során jól érzékeli környezete rezdüléseit, ám emellett könnyen befolyásolható. Szögletes hüvelykujj : tulajdonosa okosan, módszeresen és kitartóan cselekszik. Ezeket a tulajdonságokat tovább erôsíti, ha emellett a csukló is vastag. Spatula formájú hüvelykujj - az elôre kiszélesedô, spatula formájú hüvelykujj tulajdonosa szívesen kezdeményez, realistaként gyakorlatiasan cselekszik, és sokszor követi a népi mondást - ahol fûrészelnek, ott a forgács is hullik .  Mutatóújj - az öntudat mértéke. A felemelt mutatóujjat, a mindent jobban tudó ember klasszikus, iskolamesteri gesztusát mindenki ismeri. Kevesebben tudják azonban, hogy a mutatóujj emellett az önbizalmunkat is jelképezi. Pedig voltaképpen ettôl függ az egész életünk eredményessége. Aki elegendô esettanulmányt végez, nem fog kételkedni benne: a mutatóujj hosszával az önbizalom mértéke is fokozódik. A mutatóujj nagyságával együtt azonban a dominancia igénye is nô, éppen ezért ezt az ujjat a hagyomány uralkodói ujjnak is nevezi. A normális mutatóujj kiterjesztett tenyér esetén körülbelül a középsô ujj körmének az alsó pereméig ér vagy valamivel efölé nyúlik. Csak ritkán olyan hosszú, hogy elérne a középsô ujj hegyéig. Ha emellett ez a mutatóujj nagyon erôteljes is, akkor különösen fejlett vezetôi képességre és erôre következtethetünk. Hosszú mutatóujj - akinek a mutatóujja hosszabb, mint a gyûrûsujja, hosszú távon nemigen tudja alárendelni magát sem a hivatása területén, sem a magánéletében. Kevésbé fontos a számára, hogy a környezetében megerôsítésre leljen. A hosszú mutatóujjú ember nagyon büszke a saját maga által megszerzett dolgokra és az elért eredményekre, és ritkán lehet eltéríteni a szándékától. Miután képes megállni a saját lábán, nagyon alkalmas a szakmai önállóságra és vezetô funkciókra. Rövid mutatóujj - ha a mutatóujj rövidebb, mint a gyûrûsujj, akkor az érintett rendszerint kisebbségi komplexussal küzd. Túlságosan figyelembe veszi mások véleményét, és szenved attól, hogy nem ismerik el eléggé, vagy nem kap elég pozitív megerôsítést. Intelligens, tehetséges embereknek gyakran rövid a mutatóujjuk. Éppen az érzékenységük miatt könnyen megingatható az önbizalmuk és önértékelésük, különösen, ha durva, korlátolt személyiségektôl jön a kritika.  Gyûrüsujj - az empátia mértéke. A mutatóujj és a gyûrûsujj ugyanannyira egymáshoz tartozik, mint a mérleg két serpenyôje. Ez a két ujj különösen fontos szerepet játszik a párkapcsolattal kapcsolatos témakörök elemzésénél. A mutatóujj jelképezi ugyanis az Ént, és a gyûrûsujj a párkapcsolat másik szereplôje, a Te szimbóluma. Éppen ezért nagyon ésszerû az utóbbin hordani a jegygyûrût. Emellett a gyûrûsujj azt is megmutatja, hogy mennyire képes beleélni magát valaki mások helyzetébe. A hosszúsága és a formája sokat elárul tulajdonosa személyes empátiájáról, harmóniaérzékérôl és szépérzékérôl. Hosszú gyûrûsujj: ha a gyûrûsujj hosszabb, mint a mutatóujj, és jól formált, akkor tulajdonosa erôs empátiával megáldott, könnyen beleképzeli magát mások helyzetébe, különösen figyelmes partnerével. Rövid gyûrûsujj: ha a gyûrûsujj jóval rövidebb, mint a mutatóujj, akkor tulajdonosa nem képes beleélni magát mások helyzetébe, gyakran figyelmetlennek, esetleg önzônek tûnhet. A gyûrûsujj kóros elváltozása - a diszharmonikus formák vagy kóros képzôdmények legtöbbször párkapcsolati problémákat jeleznek.  Középsôujj - a felelôsségtudat mértéke Az értelem mellett ez az ujj jelképezi a személyes megbízhatóságot, a komolyságot és mindenekelôtt a megvesztegethetetlen felelôsségtudatot. Hosszú középsô ujj - ha a középsô ujj erôs és egyenes, ami azt jelenti, hogy legalább a köröm hosszúságának felével vagy háromnegyedével hosszabb, mint a többi ujj, akkor a fent említett erények megfelelôen fejlettek a személyiségben. Ha olyan munkatárssal dolgozol együtt, akinek ilyen a középsô ujja, akkor csak gratulálhatunk. Felelôsség tekintetében bizonyára nem fog csalódást kelteni, az emberi gyarlóságokat azonban nem tudja egykönnyen elfelejteni, és sokáig tart, amíg megbékél a történtekkel. Emellett az erôteljes középsô ujj jelentôs kitartásról, belsô stabilitásról tanúskodik. Rövid középsô ujj : ha a középsô ujj egy magasságban végzôdik a mutatóujjal és a gyûrûsujjal, vagy még el sem éri ezek hosszát, akkor rövidnek tekintjük. Ilyen esetekben a hiszékenységre hajlamosaknak óvatosnak kell lenniük, fôleg, ha az ujj kúp alakú. Itt hiányzik a belsô egyensúly, az állhatatosság, valamint a kitartás. Ha a rövid mutatóujj egy magasságban ér véget a gyûrûsujjal, ez kockázatvállaló természetre utal, aki nem kedveli a rutinmunkát.  Kisujj - a kommunikáció jellege A kisujj helyezkedik el legmesszebb a hüvelykujjtól, és így a kéz Te-területén áll. A formája vagy a helyzete nemritkán lényegesen feltûnôbb, mint a többi ujjé. A jelentésköre középpontjában mindig a kommunikációs képesség áll, ami egyet jelent a más emberekkel való kapcsolatfelvétellel. A szellem síkján idetartozik az írásbeli és szóbeli gondolatcsere. Az intim, testi-lelki kommunikációt szexualitásnak nevezzük. Az anyag síkján idetartozik az árucsere, amely legtöbbször pénz felhasználásával zajlik. Elálló kisujj: tulajdonosa elszigeteli magát a többiektôl, vagy egyszerûen csak kíváncsi arra, hogy mi történik körülötte. Nyíltan keresi az új kapcsolatokat, és legtöbbször a három fent nevezett sík mindegyikén. A párkapcsolat komoly feszültségei, amelyek nem utolsósorban a szexualitás területével állnak kapcsolatban, ezért gyakran a feltûnôen elálló kisujjon ismerhetôk fel. Ez az ujjhelyzet idônként mintha halkan fel is szólítana: Próbálj ki! Mozgékony kisujj : ha valakinek nagyon mozgékony a kisujja, akkor legtöbbször könnyen az ujja köré csavarja a többieket. Ha emellett el is áll, akkor az érintett nem kedveli, ha beleszólnak a dolgaiba. Befelé hajló kisujj - természetesen az is lehetséges, hogy a kisujj befelé hajlik, és elrejtôzik a szomszéd a partner mögött. Az ilyen kéz tulajdonosa legtöbbször félénk, és nem tart sokat önmagáról a szoros kapcsolatok tekintetében, különösen akkor, ha még a hüvelykujj is kicsi. Ez a kézforma gyakori a szeretetre méltó, de nyúlszívû embereknél. Meghajlott kisujj : legendássá vált az erôsen meghajlott kisujj, amely az angol tenyérelemzô-hagyomány szerint arra utal, hogy a tulajdonosa nem átall nagyon változatos módon bánni az igazsággal, mindenesetre nem baj, ha errôl is hallottunk. A természetellenesen meghajlott vagy megtört kisujj orvosi szempontból az urogenitális terület érzékenységére vagy betegségére mutat. Az enyhébb meghajlás gyakran hólyaggyengeséggel vagy az intim zóna ideiglenes, erôteljes terheltségével függ össze. Mélyen ülô kisujj - a kisujj nemritkán valamivel mélyebben ül a tenyéren, mint a gyûrûsujj. Miután a kisujj a gyermekkorunkkal is kapcsolatban áll, a mélyen kezdôdô kisujj arra is mutathat, hogy még mindig a szüleinkre összpontosítunk. Betegségek és sérûlések lelki okai a negatív gondolatokból erednek --> Agyalapi mirigy – Irányítóközpont (mások irányítanak). Ajakrák – Lenyelt sérelmek, mások hibáztatása.Alhasi görcsök – Félelem, bizonytalanság. Alkoholizmus – Talajvesztettség, értéktelenség tudata. Lelkiismeretfurdalás. Az Én elutasítása. Allergia – Fél, hogy … Lemondás a hatalomról. Kire vagyok allergiás Teremtô elementálok fel nem ismerése.Angolkór – Érzelmi alultápláltság. Szeretet és biztonság hiánya. Aranyér – Múltból átmentett harag. Zavarok az elengedésben. Leterheltség, aggódás a határidôk miatt.Ágybavizelés – Rettegés az egyik szülôtôl (lehet karmikus emlékkép).Ájulás – Félelem. Erôt meghaladó feladat. Nem akarok tudomást venni a külvilágról, ez nekem már sok (védelem).Állkapocs problémái – Harag, neheztelés, bosszúvágy, agresszivitás. Álmatlanság – Félelem, nyugtalanság, bûntudat. Félelem a szellemvilágtól. Balesetek – Magatehetetlenség, kitörni vágyás, agresszivitás.Belek – Szükségtelen elengedése, illetve el nem engedése.Boka – Mozgékonyság, irányváltoztatás képessége.Bôr – Az egyéniség védôburka. Elfolytott harag. Fenyegetettség érzete. Érzelmi állapot visszatükrözôdése. Bôrkeményedés – Merev nézetek, állandó rettegés. Bôrkérgesedés – Védôpáncél növesztése a bántó ingerek ellen. Bôrpigmenthiány – Vitiligo – Kötôdés hiánya, kitaszítottság.Bright kor – Gennyes vesegyulladás – Alacsony önérték, állandó kudarc veszteség érzete.Candidiázis – Gombás megbetegedés – Szétszórtság, harag. Bizalmatlanság mások irányában, de közben vágy az emberi kapcsolatokra. Ceilulitis – Kötôszövetgyulladás – Megrekedés gyermekkori traumánai. Ragaszkodás a múlt fájó emlékéhez. Rettegés az önállóság.Cukorbaj – Visszafogottság, mély fájdalom, szeretethiány, sóvárgás a múlt emlékei iránt. Pl. szép lehetett volna, ha…Csalánkiütés – titkos félelmek, a dolgok eltúlzása.Csecsemôkori asztma – rettegés az élettôl. Nem jó itt lenni. Csecsemômirigy – Az élet veszélyes. Mindenki ellenem van.Csípô – Döntô pillanatban az egyén fél lépni.Csomók – Neheztelés, kudarcélmény, lelkifurdalás Csontok: Törés – Lázadás a halalom ellen. Deformitás -- Szellemi túlfeszítettség, rugalmatlanság. Csontvelôgyulladás – Harag, csalódás az életben. Támasznélküliség.Csorgó orr – Elfojtott sírás, tehetetlenségérzet.Csukló – Lendület és fesztelenség.Dadogás – Önkifejezés hiánya. Nem szabad sírni. Bizonytalanságérzet. Nem veleszületett dadogásról van itt szó.Daganat-tumor – Önfejûség, merev gondolkodás, helytelen programozás Méghdaganat, cista – Nemiségben esett csorba.Duzzanat – Merev gondolkodás, régi fájdalmak cipelése.Ekcéma – Kibékíthetetlen ellentétek, érzelmi kifakadások hiánya.Elmebaj – Menekülés a családból. Eltávolodás a valóságtól. Elkülönülés. Nem veleszületett elmebajról van szó.Emlékezetkihagyás: Amnézia – Félelem, menekülés az élettôl, akaratgyengeség.Epekôbántalom – Keserûség, keménység, büszkeség, rosszallás. Epilepszia - Üldözöttség, belsô küzdelem, önpusztító erôk.Égési sérülések – Harag, lángoló gyûlölet, heves indulatok. Émelygés -- hányinger – Egy gondolat, egy élmény elutasítása. Félelem. Érelmeszesedés – Ellenállás, feszültség, szûklátókörûség, elfordulás az értékektôl. Étvágy – Saját érzelmek megvetése.Biztonságvágy. --Beteges éhség : Az élet veszélyes, félelem, fenyegetettség. Fehérfolyás – A férfiak kihasználják a nôket. Egy partner ellen irányuló harag. Fejfájás – Kemény önkritika. Az én alábecsülése.Fekély – Önbizalomhiány, emésztô gond.Fertôzés – Ingerültség, harag, bántalom.Ficam – Harag ellenállás. Ragaszkodás a megszokott útirányhoz. Merevségbôl kimozdulni – felszólítás.Fogak – Elhatározások. Rágódás a helyzetek miatt. Fontos döntések halogatása. Képtelen az átgondolásra és határozásra.Frigiditás – A nemi örömök elítélése, megtagadása. Érzéketlen partner. Fulladásos roham – Az élet veszélyes. Megrekedés a gyermekkornál. Fül - Fülcsengés - Az ôrangyal figyelmeztetése. Zúgás : Nem a belsô hangra figyelek. Fájás - Ne kelljen hallani.Gerincoszlop – Az élet hajlékony tartóoszlopa. Gerincoszlop görbülése – Merevség, kitartás a régi elképzelések mellett. Akaratgyengeség, hitehagyottság.Gégehurut – Nem meri felemelni a hangját. Dühében szóhoz sem jut. Neheztel a hatalomra.Golyva – Strúma – Áldozat, kudarcok, kielégületlenség (megértés hiánya). Elég volt a bántalmakból.Görcsök – Görcsös ragaszkodás, feszültség, aggódás, megragadás. Gyermekkori betegségek – Gyógyszer, kábítószer-függôség. Menekülés az én elôl. Önszeretet hiánya.Gyomor bántalmai – Rettegés az ismeretlentôl. Alkalmatlanság az új átlényegítésre. Fekély – Önbizalomhiány. Mások kedvébe próbálj járni. Égés – Önmarcangolás, aggódás, félelem (maró). Hurut – Örökös bizonytalanság. Leépülés érzete. Rontás – Rettegés, mohóság, irigység, szorongás.Hascsikarás – A környezetben mindenki ingerült és bántóan viselkedik. Hasmenés – Elutasítás, kapkodás.Hasnyálmirigy Az élet édessége : Felsôrész – Érzelmi háttér hiánya, szeretet elfojtása, hiánya, - jövôt szimbolizálja. Közép – Bûntudat, múlt terhei, az élet terhes – jelen. Alsórész – Bizonytalan anyagi háttér – derék – múlt. Hepatitisz – Ellenállás a változásra, félelem, harag, gyûlölet, düh. Hidegrázás – Szellemi beszûkülés. Visszahúzódás. Hagyjatok békén. Húgyhólyag panaszai – Ragaszkodás idejétmúlt nézetekhez, szorongás érzelmi beszûkülés, érzelmek visszatartása.Hörghurut – Elmérgesedett családi légkör. Heves viták. Olykor túl nagy a csend. Idegek – Kapcsolat a külvilággal. Információcsere. Idegesség – Lázas kapkodás, bizonytalanság, aggódás, erôfeszítés, félelem. Idegösszeomlás – Túlzott Én központúság. Impotencia – Kényszer a bizonyításra, bûntudat, feszültség, elôítéletek, gyûlölet egy korábbi partner ellen. Influenza – Tömeghisztéria, befolyásolhatóság. Isiász – Képmutatás, rettegés a jövôtôl, anyagiak miatti félelem. Izületek : Az élet fordulópontjait és a könnyed váltást jelképezi. Reuma – egy izületre terjed ki – Elnyomottság, becsapottság érzete, a körülmények ócsárolása. Ujjakra, vagy több izületre terjed ki: Büntetni, visszavágni. Szemrehányás, kifosztottság. Ujjak: Hüvelyk – Intellektus, aggódás. Mutató – Egó , félelem. Középsô – Harag, nemiség. Gyûrûs – Bánat. Kisujj – Család, színlelés. Kar – Képesség az élmények befogadására. Kelés – Harag, forrongás, háborgó indulatok. Kéz – Tart és kezel. Megmarkol, szorít, megragad, elenged, simogat, odavág. Klimax. – Félelem a nôiesség elvesztésétôl, az öregedéstôl. Önbizalom hanyatlása. Koleszterin – Az öröm csatornái elzáródnak, félelem az öröm elfogadásától. Kóros étvágytalanság – Az élet megtagadása, szorongás, önutálat. Könyök – Irányváltoztatás. Új élmények befogadása. Köröm -- Bizonytalanság, védelem. Köröm rágása – Önemésztés, gyermeki dac. Köszvény – Uralkodási vágy, türelmetlenség, harag. Kötôhártya-gyulladás – Harag, csalódottság az életben látottak miatt. Kövérség – Védôpajzs. Önvédelem, túlérzékenység. Láb: Comb – Ragaszkodás koragyermekkori traumához. Lábszár – Rettegés a jövôtôl az elôrehaladás megtagadása. Lábfej – Önmagunk, az élet és a többiek megértése. Rettegés a jövôhtôl, megfenekléstôl. Láz, hôemelkedés – Izzó harag. Leukémia – Az élet befogadásának képtelensége. Belsô gyötrôdés, önkínzás, kétségbeesés. Légzés – Az élet befogadásának képessége. Mandulagyulladás – Félelem elfojtott érzelmek és ambíciók, önkifejezés hiánya. Máj – A harag és alacsonyabb rendû érzelmek székhelye. Máj Betegségei – Örökös panaszkodás. A beteg állandóan hibát keres önmagában és tetteivel igazolja azt. Meddôség – Nincs belsô igény az anyaságra, vagy félelem az élet természetes menetétôl. Mell ciszta : Túldédelgetés, gondoskodás. Csomók – Basáskodó magatartás. Feszülés – Táplálék megvonása. Melléküregek – Egy szeretett személy bosszúságot okoz. Mellékvese – Kishitûség, önhanyagolás, szorongás. Menstruáció elôtti zavarok – Saját hatalom átruházása a külvilágra. Idegenkedés a nôi test folyamataitól. Menstruációs zavarok – Nôiesség elutasítása, bûntudat, rettegés. Merev nyak – Egyoldalú felfogás, hajlíthatatlanság. Migrén – Kitörési vágy. Ellenállás az élet természetes menetének, szexualitás keltette szorongások. Fejben megélt szexualitás. Mozgásbetegség – Rettegés az események fölötti uralom elvesztésétôl. Narkolepszia – alvás kényszer – Elhárítás, rettegés. Menekül a feladatok és körülmények elôl. Nátha – Zavarodottság, sok minden zajlik egyszerre. Érzelmi zaklatottság, kisebb sérelmek. Nyak panaszai: Önfejûség, hajlíthatatlanság. Nyáktömlô gyulladás – Elfojtott harag. Nyírok betegségei : Figyelmeztetô jel. Az elmét ismét az élet legfôbb dolgai, a szeretet és a boldogság felé kell fordítani Nyirokmirigy gyulladás –Az élet lekicsinylése, mások hibáztatása, áthárítás. Beteges önkritika. A beteg hozzáállása mindenhez. „Hát nem borzasztó?” Orr vérzése – igény a megbecsülésre. Esdeklés a szeretetért. Orr polip – nem kívánt gyermek, veszekedések. Ödéma – Nem akarok valakit, vagy valamit elbocsátani. Pajzsmirigy – Sértôdöttség. Soha nem tehetem azt, amit akarok. Mikor kerülök sorra Petefészek – A teremtés kiindulópontja. Kreativitás. Pikkelysömör – Félelem a megbántástól. Az érzékek és a szellem eltompítása, érzések elfojtása. Porckorongsérv – Talajvesztettség, határozatlanság, döntésképtelenség. Rák – Mély sebek Neheztelés régi sérelmek miatt. Titkos bánat emészti a testet. Gyûlölet, kétségbeesés. Reuma – Tehetetlenségérzet, szeretethiány, keserûség, neheztelés. Sclerosis multiplex – Merevedett gondolkodás. Keményszívûség, vasakarat, hajlíthatatlanság. Sérv – Megszakadt kapcsolatok, nyomasztó gondok, túleröltetés. Félreértelmezett önkifejezés. Szaruhártya gyulladása – Engesztelhetetlen harag. Száj betegségei: Megingathatatlan nézetek, merev gondolkodás, zárt világkép. Szem betegségei – Nem szívesen látja, ami életében végbemegy. Gyermekeknél: Rövidlátás – A jövôkép bizonytalan Távollátás – Rettegés a jelentôl. Összetérô kancsalítás – Nem akar szembesülni a külvilággal, önellentmondás. Szemtengelyferdülés – Fél szembesülni önmagával. Széttartó kancsalítás – Nem mer szembenézni a jelennel. Szürkehályog – Képtelen boldogan elôretekinteni. Retina leszakadás – az anyag eltereli a szellemtôl a figyelmet. Zöldhályog – Engesztelhetetlenség. Régi sérelmek okozta feszültség túlnyomása. Szédülés – Csapongás, szétszórtság, szemlélôdés elutasítása. Külsô ingerek elutasítása. Székrekedés – Ragaszkodás az idejét múlt nézetekhez, megragadás a múltban, fösvénység. Szélgörcs – Szorongás, megemészthetetlen gondolatok, érzelmi túltelítettség.  Szív – Szeretet és biztonság középpontja. Szív betegségei – érzelmi válság, örömtelenség. A szív megkeményedik, hajlam a stresszre. Szívroham – a pénz utáni hajsza kiszorítja a szívbôl az örömöt. Szívkoszorúér trombózis – Magányérzet, riadtság, kisebbségérzés, önmarcangolás, kishitûség. Szívszorítás – Talajvesztettség, meginog az életbe vetett hit. Térd panaszai – Önfejûség, önteltség, hajthatatlanság, félelem, rugalmatlanság. Alázat hiánya. Torok betegségei – elfojtott harag, önkifejezés hiánya, ellenállás a változásnak, az egyén képtelen szót emelni önmagáért. Tuberkulózis – Önzés sorvasztja a testet. Birtokolni vágyás. Kegyetlen gondolatok, bosszúvágy.Tüdô betegségei – Búskomorság, bánat, félelem az élet befogadásától. Nem érzi méltónak magát a teljes életre. Tüdôgyulladás – Újra és újra fellépet sebek, letargia. Tüdôtágulás – Érdemtelenül élni nem lehet. Félelem az élet befogadásától. Üszkösödés – Mentális zavarok. Ütôerek – Örömöt hordoznak.